HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL  ANUL 2021

HCL 1 utilizarea parțială a excedentului anual pentru acoperirea temporară a golurilor de casă

HCL 2  aprobarea   Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) pentru comuna Berteștii de Jos, județul Brăila în anul 2021

HCL 3 aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni :  secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. IV,  anul 2020

HCL 4 aprobrea scoaterii din funcțiune  și casarea  unor obiecte de inventar  aflate în domeniul privat al comunei Berteștii de Jos aprobrea scoaterii din funcțiune  și casarea  unor obiecte de inventar  aflate în domeniul privat al comunei Berteștii de Jos

HCL 5 aprobrea casării unor mijloace fixe și a unor  obiecte de inventar  din patrimoniul  comunei Berteștii de Jos

HCL 6 modificarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Berteștii de Jos ca urmare a reevaluării activelor fixe 

HCL 7  modificarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Berteștii de Jos ca urmare a reevaluării activelor fixe

HCL 8 alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Berteștii de Jos pe o  perioadă de trei luni : februarie, martie, aprilie anul 2021                

HCL 9 privind aprobarea Statutului comunei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 10 modificarea Hotărârii Consiliului Local Berteștii de Jos nr. 60/30.12.2019 privind aprobarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Comunei Berteștii de Jos

HCL 11 aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale Berteștii de Jos, județul Brăila, pentru anul 2021

HCL 12 modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 30.10.2019 privind aprobarea transformării posturilor de natură contractuală din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berteștii de Jos, care desfășoară activități cu caracter general și care implică prerogativele de putere publică, în funcții publice,  precum  și a Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 30.10.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Berteștii de Jos

HCL 13  aprobarea retragerii Comunei Berteștii de Jos, județul Brăila  din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică “Brăila Gaz”

HCL 14 modificarea Hotararii nr.9 din 12 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna Bertestii de Jos

 HCL 15 modificarea Hotararii nr.10 din 12 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020

HCL 16 modificarea Hotararii nr.12 din 12 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020

HCL 17 modificarea Hotararii nr.13 din 12 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Bertestii de Jos, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente

HCL 18 aprobarea Actului Aditional nr.24 – privind modificarea si completarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale – Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale – Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL  ANUL 2020

HCL 1  utilizarea parțială a excedentului anual pentru acoperirea temporară a golurilor de casă

HCL 2 aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni : secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe tri. IV, anul 2019

HCL 3  aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOALA BERTEȘTII DE JOS, SAT BERTEȘTII DE JOS, COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

HCL 4 aprobarea   Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR)    pentru comuna Berteștii de Jos, județul Brăila în anul 2020

HCL 5 aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat

HCL 6 alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Berteștii de Jos

HCL 7  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul  2020; estimari pe anii 2020 – 2023

HCL 8 modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Berteștii de Jos

HCL 9 aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna Bertestii de Jos

HCL 10 aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020

HCL 11 punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza in Comuna Bertestii de Jos

HCL 12 aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020

HCL 13 aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Bertestii de Jos, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada         2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente

HCL 14 – aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2019 și a bugetului pentru anul 2020 al Asiciației Club Sportiv “Dacia Bertești”

HCL 15 aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Berteștii de Jos, județul Brăila, pentru anul 2020

HCL 16 avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului

HCL 17 aprobarea dării în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1,5 mp. pe toată durata de existență a instalației electrice, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA  prin  Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, necesar pentru realizarea lucrării “Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, Școala generală Spiru Haret – C2 Atelier, situat în com. Berteștii de Jos, sat Spiru Haret, str. Lalelelor, nr. 24, jud. Brăila”  

HCL 18 exprimarea acordului privind retragerea Comunei Tichilesti din calitatea de membru fondator- membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat

HCL 19  aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea comunei  Rosiori la ADIUP Braila Gaz

HCL 20 aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Maxineni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat

HCL 21 constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului CHELU GEORGIAN-ADRIAN, consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat

HCL 22 aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor financiare,umane şi materiale destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020

HCL 23 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020 – 2021 la nivelul comunei

HCL 24 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții “SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO – BERTEȘTII DE SUS ȘI GURA CĂLMĂȚUI”

HCL 25 validarea mandatului de consilier local al domnului RUSU DECU din partea Partidului Social Democrat

HCL 26 indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pentru anul 2021, la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 27 aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni : secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. I,  anul 2020

HCL 28 aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “PLATFORMĂ PIETONALĂ ȘI REABILITARE EXTERIOARĂ ȘCOALA SPIRU HARET”

HCL 29 alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Berteștii de Jos pe lunile mai, iunie, iulie, anul 2020    

HCL 30 aprobarea vânzării prin licitație publică a suprafeței de 953 mp. teren intravilan și a construcțiilor C1 și C2 cu suprafața  totală de 105 mp,  proprietate privată a comunei Berteștii de Jos, situate în satul Spiru Haret, str. Mărului, nr. 11, județul Brăila, identificat prin Carte Funciară  nr. 72152 , nr. cadastral 72152, cvartal 7, parcela 241

HCL 31 aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, pe  anul 2020

HCL 32 aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Primăriei comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 33 aprobarea Devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții “CONSTRUIRE PIAȚĂ AGRO-ALIMENTARĂ COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

HCL 34 aprobarea asocierii Comunei Berteștii de Jos prin Consiliul Local Berteștii de Jos cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de “CONSTRUIRE PIAȚĂ AGRO-ALIMENTARĂ COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

HCL 35 aprobarea inventarului masei impozabile pentru anul fiscal 2021 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 36 aprobarea Regulamentului de autorizare a comercializării produselor şi serviciilor de piaţă în unităţile comerciale şi în sistem ambulant pe raza comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 37 aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni : secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. II,  anul 2020

HCL 38 acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat

HCL 39 alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Berteștii de Jos pe lunile     august și septembrie, anul 2020                

HCL 40 aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe  anul 2020

HCL 41 aprobarea alocarii unor fonduri de la bugetul local al comunei Bertestii de Jos  pentru reabilitarea  acoperișului Bisericii „Sf. Împărați Constantin și Elena” din satul Spiru Haret , comuna Bertestii de Jos, judetul Braila

HCL 42  completarea  Programului de achizitii publice pe anul 2020 la nivelul  comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 43 aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe  anul 2020

HCL 44  predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – „Sală de sport școlară, sat Berteștii de Jos, Cvartal 5, P 105,  P 106, P 107, P 108, P 109, P 110, str. Principală, nr. 17, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila”

HCL 45 alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Berteștii de Jos pe o  perioadă de trei luni : noiembrie, decembrie anul 2020 și ianuarie anul 2021                

HCL 46 alegerea viceprimarului Comunei Berteștii de Jos

HCL 47 organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domeniide activitate în cadrul Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos

HCL 48 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local  al  comunei Berteștii de Jos

HCL 49 aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni : secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. III,  anul 2020

HCL 50 desemnarea  reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Berteștii de Jos, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri

HCL 51 desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Comuna BERTESTII DE JOS, prin Consiliul Local al Comunei BERTESTII DE JOS, in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari

HCL 52 acordarea unui mandat special PrimaruluiComunei Bertestii de Jos,in calitate de reprezentant legal al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”

HCL 53 aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe  anul 2020

HCL 54 aprobarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea unor activități cu ocazia Sărbătorilor de iarnă  2020 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 55 neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României de către Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila în perioada 2021 – 2023

HCL 56 aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Primăriei comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 57 aprobarea cuantumului unei burse și a numărului acestora, acordate elevilor Școlii Gimnaziale Berteștii de Jos, județul Brăila pentru anul școlar 2020-2021

HCL 58 trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul  privat al comunei Bertestii de Jos, judetul Braila

HCL 59 aprobarea Raportului de reevaluare a terenurilor și construcțiilor existente în patrimoniul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 60 aprobarea Strategiei de achiziții publice pe anul 2021 la nivelul  comunei  Bertestii de Jos, judetul Braila

HCL 61 aprobarea Programului achizitiilor publice pe anul 2021  la nivelul comunei  Bertestii de Jos, judetul Braila

HCL 62 aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.(7) din  Legea nr. 416/2001

HCL 63 aprobarea  Programului activitatilor edilitar-gospodaresti la nivelul comunei  Bertestii de Jos pe anul 2021

HCL 64 aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor de interes local, refacerea șanțurilor și a rigolelor de-a lungul acestora pe anul  2021

HCL 65 aprobarea scăderii debitului S.C. FAMINTERMED S.R.L. din evidența creanțelor fiscale înregistrat la Primăria comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 66 aprobarea stingerii creantelor fiscale prin expirarea termenului legal de prescripție  pentru debitorul S.C. CARAIMPEX   S.R.L.

HCL 67 organizarea  rețelei școlare la nivelul comunei Berteștii de Jos,  județul Brăila pentru anul școlar 2021 – 2022