HOTARARI CONSILIUL LOCAL ANUL 2019

HCL 1 UTILIZAREA PARTIALA A EXCEDENTULUI ANUAL PENTRU ACOPERIREA TEMPORARA A GOLURILOR DE CASA

HCL 2 APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PE TRIM. IV 2018

HCL 3 modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 4 modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 5 APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII

HCL 6 STABILIRE SALARII

HCL 7 APROBARE PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI LG. 416

HCL 8 APROBARE RETEA SCOLARA

HCL 9 APROBARE ACT CONSTITUTIV SI STATUT ADI GAZ

HCL 11 COMPLETARE ACT CONSTITUTIV SI STATUT BRAILA GAZ

HCL 12 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR)

HCL 13 aprobarea regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor

HCL 14 APROBARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE

HCL 15 Privind aprobarea Devizul general actualizat al proiectului „MODERNIZARE DRUMURI RURALE ÎN COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

HCL 16 privind aprobarea Devizul general actualizat al proiectului „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 15 ÎNTRE DJ 212 ȘI LIMITA UAT STĂNCUȚA”

HCL 17 APROBARE DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT – AMENAJĂRI ALEI PIETONALE CIMITIR SPIRU HARET

HCL 18 APROBARE DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT – CONSTRUIRE PIAȚĂ AGRO-ALIMENTARĂ COM. BERTEȘTII DE JOS, JUD. BRĂILA

HCL 19 aprobarea Actului Aditional nr.16 – avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale

HCL 20 avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de captare a apei

HCL 21 avizarea Propunerii de modificare si completare la – Partea Comuna – a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat –

HCL 22 avizarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractui

HCL 23 – APROBARE BUGET LOCAL PE 2019

HCL 24 – APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PE TRIM. I 2019

HCL 25 – ASOCIEREA CU CJ MODERNIZARE DC 15

HCL 26 – VANZARE APARTAMENT NR. 4 DIN BLOCUL CU 8 APARTAMENTEHCL

27 – INDEXARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE PE ANUL 2020

HCL 28 – COMPLETARE PROGRAM ACHIZITII PUBLICE

HCL 29 – APROBARE PLAN DE RESURSE FINANCIARE SITUATII DE URGENTA 2019

HCL 30 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL 31 APROBARE INVENTAR MASA IMPOZABILA PENTRU ANUL 2019

HCL 32 APROBARE DEVIZ GENERAL IN FAZA DALI REABILITARE ATELIER SC. SPIRU HARET

HCL 33 APROBARE CONTRACT DE VOLUNTARIAT

HCL 34 RECTIFICARE BUGET 2019

HCL 35 aprobarea bugetului final pentru proiectul – Dotarea cu utilaje SVSU

HCL 36 aprobarea solicitării de acordare a SGB din partea FNGCIMM

HCL 37 PUNERE LA DISPOZITIE CU TITLU GRATUIT SUPRAFATA PENTRU SDEE MUNTENIA NORD

HCL 38 DEPOZITARE DESEURI DIN CONSTRUCTII

HCL 39 APROBARE DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT – DRUMURI RURALE

HCL 40 – APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PE TRIM. II 2019

HCL 41 – MODIFICAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PRIVAT

HCL 42 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL 43 APROBARE ANULARE OBLIGATII BUGETARE ACCESORII RESTANTE

HCL 44 RECTIFICARE BUGET 2019doc

HCL 45 – COMPLETARE PROGRAM ACHIZITII PUBLICE

HCL 46 – APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PE TRIM. I 2019

HCL 47 – ACORDARE MANDAT PRIMAR ASOCIATIE BRAILA GAZ

HCL 48 – TRANSFORMARE POSTURI COTRACTUALE IN FUNCTII PUBLICE

HCL 49 – APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

HCL 50 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL 51 – AROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI CLUB SPORTIV DACIA BERTESTI

HCL 51 – AROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI CLUB SPORTIV DACIA BERTESTI

HCL 52 APROBARE CHELTUIELI SARBATORI DE IARNA

HCL 53 RECTIFICARE BUGET 2019

HCL 54 aprobare Protocol GPM

HCL 55 aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, pe  anul 2019

HCL 56 APROBARE PROGRAM DE ACHIZITII PUBLICE 2020

HCL 57 APROBARE PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI LG. 416

HCL 58 APROBARE PROGRAM ACTIVITATI EDILITAR GOSPODARESTI PENTRU 2020

HCL 59 APROBARE PROGRAM INTRETINERE DRUMURI PENTRU 2020 doc

HCL 60 aprobarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Comunei Berteștii de Jos

 

 

 

 

HOTARARI ANUL 2015

Hotararea nr. 1 din 29.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie, februarie, martie, anul 2015

Hotararea nr. 2 din 29.01.2015 privind actualizarea componenței Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali alesi in Consiliul local al comunei Bertestii de Jos, ca urmare a decesului domnului Encutu Dumitrel, membru al comisiei.

essaysbuy
Hotararea nr. 3 din 29.01.2015 privind validarea mandatului de consilier local al domnului ZAMFIR STELICA  din partea  PNL

Hotararea nr. 4 din 29.01.2015 privind actualizarea componenței comisiei de specialitate pentru  administrație public locală, juridică, de disciplină, amenajarea teritoriului, urbanism, apărarea ordinii publice

Hotararea nr. 5 din 29.01.2015 privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al Primariei comunei Bertestii de Jos, judetul Braila, ca urmare a înființării unor compartimente si posturi

Hotararea nr. 6 din 29.01.2015 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.(7) din Legea nr. 416/2001

Hotararea nr. 7 din 29.01.2015 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) de pe teritoriul comunei Bertestii de Jos

Hotararea nr. 8 din 29.01.2015 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Biroul Europen al regiunii Sud-Est

Hotararea nr. 9 din 09.02.2015 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Hotararea nr. 10 din 27.02.2015 privind aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit pentru o incapere cu suprafata utila de 11,77 mp. din imobilul situat in localitatea Gura Calmatui, judetul Braila, apartinand domeniului privat al comunei, in administrarea Consiliului local al comunei Bertestii de Jos, judetul Braila, Ministerului pentru Societatea Informationala in vederea implementarii proiectului Ro – Net – construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale.

Hotararea nr. 11 din 27.02.2015 privind aprobarea modificarii Statului de functii al Primariei comunei Bertestii de Jos, judetul Braila, ca urmare transformarii functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar-contabil din Primaria comunei Bertestii de Jos.

Hotararea nr. 12 din 27.02.2015 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic de la Scoala gimnaziala Bertestii de Jos, care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare pe lunile decembrie 2014 si ianuarie 2015

HOTARAREA NR.13 din 27.03.2015– privind stabilirea taxelor la muzeul cu specific pescaresc din satul BERTESTII DE JOS ,judetul BRAILA

HOTARAREA NR 14 din 27.03.2015– privind modificarea si completarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei BERTESTII DE JOS,judetul BRAILA

HOTARAREA NR .15 din 27.03.2015 – privind aprobarea demararii procedurilor pentru concesionarea suprafetei de 3.2450 ha. teren neproductiv

HOTARAREA NR.16 din 27.03.2015-privind aprobarea demararii procedurilor pentru concesionarea unui spatiu in suprafata de 23,4 mp din cladirea situata in satul BERTESTII DE JOS

HOTARAREA NR.18 din 27.03.2015 – privind aderarea Comunei BERTESTII DE JOS ,judetul BRAILA la Asociatia GAL DANUBIUS IALOMITA -BRAILA si Parteneriatul GAL Danubius Ialomita-BRAILA

HOTARAREA NR.19 din 27.03.2015 – privind aprobarea Master Planului privind sistemul de alimentare cu apa si canalizare al judetului Braila -versiunea definitiva -Februarie 2015

HOTARAREA NR.20 din 27.03.2015 – privind aprobarea raportului de reevaluare a activelor teren si constructii din domeniul public si privat al comunei BERTESTII DE JOS,judetul BRAILA

HOTARAREA NR 21 din 27.03.2015

HOTARAREA NR.22 din 27.03.2015 – privind insusirea inventariului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei BERTESTII DE JOS,judetul BRAILA

HOTARAREA NR.23 din 27.03.2015 – privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului dedactic de la scolala gimnaziala BERTESTII DE JOS

HOTARAREA NR 24 din 28.04.2015 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Bertestii de Jos pe lunile aprilie,mai,iunie,anul2015

HOTARAREA NR 25 din28.04.2015 – privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor financiare,umane si materiale destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015

HOTATAREA NR 26 din 28.04.2015 – privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii ”REBILITAREA CLADIRII FOSTULUI SEDIU ALPRIMARIEI”

HOTARAREA NR 27 din 28.04.2015 – privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic de la scoala gimnaziala BERTESTII DE JOS

HOTAREREA NR 28 din 22.05.2015 – privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit,in cadrul proiectului RO-NET

HOTARAREA NR 29 din 22.05.2015 – privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren

HOTARAREA NR.30 din 29.05.2015 – privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014

HOTARAREA NR.31 din 29.05.2015 – privindaprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I,anul 2015

HOTARAREA NR.32 din 29.05.2015 – privind aprobarea inventarierii masei impozabile pe anul fiscal 2016

HOTARAREA NR.33 din 29.05.2015 – privind modificarea si completarea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bertestii de Jos

HOTARAREA NR.34 din 29.05.2015 – privind modificarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Bertestii de Jos

HOTARAREA NR.35 din 29.05.2015 – privind aprobarea taxei de eliberare a atestatului de producator din sectorul agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

HOTARAREA NR.36 din 29.05.2015 – privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic de la scoala BERTESTII DE JOS pe luna aprilie 2015

HOTARAREA NR.37 din 08.06.2015 – privind aprobarea rectificarii de buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2015

HOTARAREA NR.38 din 08.06.2015 – privind aprobarea asocierii Comunei Bertestii de Jos prin Consiliul Local Bertestii de Jos cu Judetul Braila

HOTARAREA NR.39 din 29.06.2016 – privind declararea ca vacant a locului consilierului VINTILA LENUTA

HOTARAREA NR.40 din 29.06.2015 – privind aprobarea modificarii Organigramei si Statutului de functii al Primariei comunei Bertestii de Jos

HOTARAREA NR.41 din 29.06.2015 – privin aprobarea raportului de evaluare a terenului neproductiv din extravilanul comunei Bertestii de Jos,in suprafata de 3.2450 hs situat in tarlaua 17,parcela 168

HOTARAREA NR.42 din 29.06.2015 – privind aprobarea raportului de evaluare a terenului neproductiv din extravilanul comunei Bertsestii de Jos ,in suprafata de 2.5802 ha

HOTARAREA NR.43 din 29.06.2015 – privind aprobarea raportului de evaluare a unei camere

 

HOTARAREA NR.44 din 29.06.2015 – privind aprobarea raportului de evaluare al spatiului in suprafata de 25.35 mp,din constructia situata in satul BERTESTII DE JOS

HOTARAREA NR.45 din 29.06.2015 – privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic de la scoala gimnaziala BERTESTII DE JOS

HOTARAREA NR.46 din 06.07.2015 – privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Bertestii de Jos pe lunile iulie ,august,septembri,anul 2015

HOTARAREA NR.47 din 06.07.2015 – privind aprobarea punerii in executare a sentintei civile nr.1806 din 27.09.2012

HOTARAREA NR.48 din 06.07.2015 – PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

HOTARAREA NR.49 din 06.07.2015 – privindaprobarea completarii programului de achizitii publice pe anul 2015

HOTARAREA NR.50 din 06.07.2015 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

HOTARAREA NR.51 din 06.07.2015 – privind aprobarea asocierii Comunei Bertestii de Jos prin Consiliul Local Bertestii de Jos cu Judetul Braila

HOTARAREA NR 52 din 30.07.2015 – privind validarea mandatului de cosilier local al doamnei PANA ELENA din partea Partidului National Liberal

HOTARAREA NR 53 din 30.07.2015 – privind actualizarea componentei comisiei de specialitate pentru administratie publica locala,juridica

HOTATAREA NR 54 din 30.07.2015 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bertestii de Jos in Consiliul de Administratie al scolii gimnaziale Bertestii de Jos

HOTARAREA NR 55 din 30.07.2015 – privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015

HOTARAREA NR 56 din 30.07.2015 – privind nominalizarea agentilor economici care vor distribui produse rationalizate,in caz de mobilizare si razboi

HOTARAREA NR 57 din 30.07.2015 – privind actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitatea al Primarului comunei Bertestii de Jos

 HOTARAREA NR 58 din 30.07.2015 – privindaprobarea demararii procedurilor referitoare la concesionarea unei suprafete

 HOTARAREA NR 59 din 30.07.2015 – privind aprobarea demararii procedurilor de inchiriere a fostului ghiseu Romtelecom

 HOTARAREA NR 60 din 30.07.2015 – privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic de la scoala gimnaziala Bertestii de Jos

 

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL ANUL 2016

HCL 2 din 07.01.2016 privind utilizarea parţială a excedentului anual pentru acoperirea temporară a golurilor de casă

HCL 3 din 27.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila pe anul 2016, a  bugetului de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul  2016 și estimări 2017 – 2019

HCL 4 din 27.01.2016 privind aprobarea completării Strategiei  actualizate de stabilire, modificare și/sau ajustare a prețurilor și tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare delegate Operatorului SC Compania de Utilități Publice Brăila S.A., pe anii 2016 și 2017 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670 din 10.09.2009

HCL 5 din 27.01.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Primăriei comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 6 din 27.01.2016 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de munca, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.(7) din  Legea nr. 416/2001

HCL 7 din 27.01.2016 privind aprobarea demarării procedurilor pentru închirierea spațiilor din clădirea fostului sediu al primăriei pentru desfășurarea activității unor cabinete medicale

HCL 8 din 27.01.2016 privind aprobarea demarării procedurilor pentru realizarea unor obiective  de investiții  la nivelul  comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 9 din 27.01.2016 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Berteștii de Jos nr. 94/28.12.2015 privind constatarea necesității investiției “Modernizare drum comunal DC 21 între DJ 212 și limita UAT Berteștii de Jos, județul Brăila”

HCL 10 din 25.02.2016 privind rectificărea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila pe anul 2016

HCL 11 din 25.02.2016 privind modificarea Programului de achiziții publice pe anul 2016.

HCL 12 din 25.02.2016 privind aprobarea Procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional conform Legii nr. 248/2015

HCL 13 din 25.02.2016 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a două spații în suprafață  totală  de 90,92 mp. din construcția situată în comuna Berteștii de Jos, sat Berteștii de Jos, str. Principală nr.  32 județul  Brăila, CV 13, P 326, pentru desfășurarea unor activități medicale

HCL 14 din 25.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Berteștii de Jos nr. 75 din 29.10.2015 privind nivelurile impozitelor și taxelor locale, precum și alte taxe asimilate acestora pentru anul fiscal 2016, la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 15 din 25.02.2016 privind acordărea unui sprijin financiar în sumă de 200.000 lei de la bugetul local al comunei Berteștii de Jos pentru finalizarea lucrării de consolidare și reabilitare a Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Berteștii de Jos, precum și pentru achiziționarea unei catapetesme și a două candelabre

HCL 16 din 25.02.2016 privind participarea financiară a Comunei Berteștii de Jos la susținerea proiectului “Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru Parteneriatul GAL DABUBIUS IALOMIȚA-BRĂILA” în conformitate cu Decizia de finanțare  D 19100000011582300002/12.01.2016

HCL 17 din 25.02.2016 privind aprobarea modificării Devizului general privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție  “Modernizare cădiri (fosta brutărie și magazie” cu destinația Centru Multifuncțional, sat Spiru Haret, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 18 din 25.02.2016 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe anul 2016, la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 19 din 25.02.2016 privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse finaciare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2016 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 20 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 21 din 30.03.2016 privind aprobarea Documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții ”ÎMPREJMUIRE CU PANOURI PREFABRICATE DIN BETON A CIMITIRELOR DE PE RAZA COMUNEI BERTEȘTII DE JOS“  si demararea procedurilor de organizarea a licitatiei in vederea atribuirii contractului de lucrari

HCL 22 din 30.03.2016 privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 24 din 14.04.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

HCL 25 din 14.04.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic + Detalii de execuție pentru obiectivul de investiții “ALEI PIETONALE  ÎN SATELE SPIRU HARET, BERTEȘTII DE JOS ȘI GURA CĂLMĂȚUI, COM. BERTEȘTII DE JOS, JUD. BRĂILA”

HCL 26 din 14.04.2016 privind aprobarea asocierii Comunei Berteștii de Jos, prin Consiliul Local Berteștii de Jos cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării în comun, a obiectivului de investiții “ALEI PIETONALE  ÎN SATELE SPIRU HARET, BERTEȘTII DE JOS ȘI GURA CĂLMĂȚUI, COM. BERTEȘTII DE JOS, JUD. BRĂILA”

HCL 27 din 14.04.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic + Detalii de execuție pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE TEREN SPORT ÎN LOCALITATEA BERTEȘTII DE JOS”

HCL 28 din 14.04.2016 privind aprobarea asocierii Comunei Berteștii de Jos, prin Consiliul Local Berteștii de Jos cu județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, în vederea cofinanțării și realizării în comun, a obiectivului de investiții “CONSTRUIRE TEREN ÎN SPORT LOCALITATEA BERTEȘTII DE JOS”

HCL 29  din 28.04.2016 privind completarea inventarului  bunurilor care aparțin domeniului  privat al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 30 din 28.04.2016 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Primăriei comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 31 din10.05.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

HCL 32  din 10.05..2016 privind constatarea necesităţii  investiţiei „MODERNIZARE DRUMURI RURALE ÎN COMUNA   BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

HCL 33  din19.05.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

HCL 34  din 31.05.2016 privind  aprobarea inventarului masei impozabile pentru anul fiscal 2017

HCL 35  din 31.05.2016 privind aprobarea Raportului de evaluare al apartamentului nr. 2 din Blocul cu 8 apartamente, în suprafață de 77,26 mp,  situat în localitatea Berteștii de Jos, județul Brăila, CV 14, P 455, aprobarea organizarii licitatiei publice pentru închiriere si stabilirea pretului de pornire la licitatie

HCL 36 din 03.06.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL 38 din 29.06.2016 privind validarea alegerii consilierilor în Consiliul local Berteștii de Jos

HCL 39 din 29.06.2016 privind declararea ca legal constituit a Consiliul local Berteștii de Jos

HCL 42 din 29.06.2016

HCL 43 din 21.07.2016 privind aprobarea Oraganigramei și Statului de funcții al Primăriei comunei Berteștii de Jos

HCL 44 din 21.07.2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului membrului Asociat – Unitatea Admnistrativ Teritorială Comuna Berteștii de Jos, prin Consiliului Local, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila

HCL 45 din 21.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Berteștii de Jos  in Adunarea Generală  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “ECO DUNĂREA” Brăila, aprobarea Actelor Adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Berteștii de Jos  pentru a vota și semna Actele Adiționale prin care se modifică Actul Constitutiv și Statutul Asociației, în numele și pe seama Consiliului Local Berteștii de Jos

HCL 46 din 21.07.2016 privind prelungirea duratei Contractului de Concesiune nr. 390/287/17.06.2013 avand ca obiect “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare din județul Brăila și depozitarea  acestora la depozitul ecologic Muchea”

HCL 47 din 21.07.2016 privind validarea Dispozitiei Primarului comunei Bertestii de Jos nr. 201/29.06.2016  referitoare la  modificarea bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HCL 48 din 21.07.2016 privind aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului cadru pentru inchirierea  prin licitatie publica deschisa a spatiului în suprafață totală de 77,26 mp. din clădirea  situată în comuna Berteștii de Jos, sat Berteștii de Jos, str. Principală nr. 22, județul Brăila, CV 14, P 55, ap. 2,  aflat în domeniul privat al comunei, în administrarea Consiliului local al comunei Berteștii de Jos

HCL 49 din 21.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Bertestii de  Jos in comisia de specialisti ce va efectua receptia lucrarilor de impadurire, in anul 2016

HCL 50 din 21.07.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bertestii de Jos in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Bertestii de Jos.

HCL 51 din 26.07.2016  privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

HCL 53 din 30.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Berteștii de Jos

HCL 54 din 30.08.2016 privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pe   anul 2017.

HCL 55 din 30.08.2016 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

HCL 57 din 05.09.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

HCL 58 din 28.09.2016 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Berteștii de Jos, in calitate de reprezentant legal al Comunei Berteștii de Jos, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNAREA Braila

HCL 59 din28.09.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comuneiBertestii de Jos nr. 51 din 26.07.2016  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

HCL 60 din 27.10.2016 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe  anul 2016

HCL 61 din 27.10.2016 privind inchirierea  prin licitatie publica deschisa a unui spatiu în suprafață totală de 42,91 mp. din construcția situată în comuna Berteștii de Jos, sat Berteștii de Jos, str. Principală nr. 32, – județul Brăila, CV 13, P 326, pentru desfășurarea activității unui cabinet stomatologic

HCL 62 din 27.10.2016 privind revocarea Hotărârii nr. 54/30.08.2016 privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2017

HCL 63 din 27.10.2016 privind aprobarea Programului activităților edilitar-gospodărești ce se vor desfășura în anul 2017

HCL 64 din 27.10.2016 privind aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor de interes local pentru anul 2017

HCL 65 din 24.11.2016privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

HCL 66 din 24.11.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de transport public de persoane

HCL 67 din 24.11.2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru identificarea nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii

HCL 68 din 24.11.2016 privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea unor activități cultural-artistice cu prilejul sărbătorilor de iarnă  la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 69din 24.11.2016 privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul  2017

HCL 72 din 06.12.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe  anul 2016

HCL 73 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe  anul 2016

HCL 74 din 29.12.2016 aprobarea Strategiei de achiziții publice pe anul  2017 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 75 din 29.12.2016 privind aprobarea Programului de achiziții publice la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 76 din 29.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2017

HCL 77 din 29.12.2016 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii  al Primariei comunei Bertestii de Jos, judetul Braila

HCL 78 din 29.12.2016 privind aprobarea retelei scolare pentru anul școlar 2017 – 2018 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 79 din 29.12.2016 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Bertestii de Jos, pentru a vota, in calitate de reprezentant al Comunei Bertestii de Jos in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECO DUNAREA” Braila, cotizatia membrilor asociati

 

HOTĂRÂRI ANUL 2017

HCL 1 din 06.01.2017 privind utilizarea parțială a excedentului anual pentru acoperirea temporară a golurilor de casă

HCL 2 din 27.01.2017 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pe    anul 2017, pentru repartizarea orelor de munca, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.(7) din  Legea      nr. 416/2001

HCL 3 din 27.01.2017 privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei BERTESTII DE JOS in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ”ECO DUNAREA”  Braila

HCL 4din 27.01.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Bertestii de Jos nr. 60 din 27.10.2016  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și  cheltuieli pe anul 2016

HCL 5 din 27.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire comunală la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 6 din 23.02.2017 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al Primariei comunei Bertestii de Jos

HCL 7 din 23.02.2017 privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului “ÎNFIINȚARE CĂMIN CULTURAL, SAT GURA CĂLMĂȚUI, COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

HCL 8 din 23.02.2017 privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 21, ÎNTRE DJ 212 ȘI LIMITA UAT BERTEȘTII DE JOS, JUDEȘUL BRĂILA”

HCL 9 din 23.02.2017 privind aprobarea Devizului general al proiectului “MODERNIZARE DRUMURI RURALE ÎN COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

HCL 10 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea  proiectului “ÎNFIINȚAREA A DOUĂ PLATFORME DE GUNOI ÎN COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

HCL 11 din 23.02.2017  privind aprobarea Planului urbanistic zonal (PUZ) “BALTA MICĂ A BRĂILEI”

HCL 12 din 23.02.2017 privind constituirea Grupului de lucru local (GLL) pentru problemele romilor şi aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome

HCL 13 din 23.02.2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 14 din 23.02.2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL 15 din 23.02.2017 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor obiecte de inventar  din domeniului privat  al comunei Berteștii de Jos în vederea casării

HCL 17 din 15.03.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

HCL 18 din 30.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de pozitie si avizarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţilor pentru colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea Primarului pentru a vota documentele mentionate, precum si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului

HCL 19 din 30.03.2017 privind actualizarea Programului achizițiilor publice pe  anul 2017

HCL 20 din 13.04.2017 aprobarea Indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții  “AMENAJARE ALEI PIETONALE CIMITIR BERTEȘTII DE JOS” si demararea procedurilor de organizarea a licitatiei in vederea atribuirii contractului de lucrari

HCL 21 din 13.04.2017 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții  “AMENAJARE ALEI PIETONALE CIMITIR SPIRU HARET” si demararea procedurilor de organizarea a licitatiei in vederea atribuirii contractului de lucrari

HCL 22 din 13.04.2017 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții  “MODERNIZARE INSTALAȚII ELECTRICE CĂMIN CULTURAL BERTEȘTII DE JOS + DOTĂRI” si demararea procedurilor de organizarea a licitatiei in vederea atribuirii contractului de lucrari

HCL 23 din 13.04.2017 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții  “AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE CĂMIN CULTURAL SPIRU HARET + DOTĂRI” si demararea procedurilor de organizarea a licitatiei in vederea atribuirii contractului de lucrari

HCL 24 din 13.04.2017 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții  “REABILITARE TERMICĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI PLATFORMĂ PIETONALĂ ȘCOALA BERTEȘTII DE JOS” si demararea procedurilor de organizarea a licitatiei in vederea atribuirii contractului de lucrari.

HCL 25 din 13.04.2017 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții  “EFICIENTIZARE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT COMUNA BERTEȘTII DE JOS JUDEȚUL BRĂILA” si demararea procedurilor de organizarea a licitatiei in vederea atribuirii contractului de lucrari.

HCL 26 din 13.04.2017 privind aprobarea asocierii Comunei Berteștii de Jos, prin Consiliul local Berteștii de Jos  cu judeţul Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiții “AMENAJARE ALEI PIETONALE CIMITIR BERTEȘTII DE JOS”.

HCL 27 din 13.04.2017 privind aprobarea asocierii Comunei Berteștii de Jos, prin Consiliul local Berteștii de Jos  cu judeţul Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiții “AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE CĂMIN CULTURAL SPIRU HARET + DOTĂRI”

HCL 28 din 13.04.2017 privind aprobarea asocierii Comunei Berteștii de Jos, prin Consiliul local Berteștii de Jos  cu judeţul Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiții “REABILITARE TERMICĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI PLATFORMĂ PIETONALĂ ȘCOALA BERTEȘTII DE JOS”.

HCL 29 din 13.04.2017 privind aprobarea asocierii Comunei Berteștii de Jos, prin Consiliul local Berteștii de Jos  cu judeţul Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila pentru cofinanţarea şi realizarea obiectivului de investiții “ÎNFIINȚRE CĂMIN CULTURAL SAT GURA CĂLMĂȚUI, COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”.

HCL 30 din 28.04.2017 privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni : secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. IV, anul 2016.

HCL 31 din 11.05.2017  privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, pe  anul 2017

HCL  32 din 29.05.2017 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni : sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare pe trim. I,  anul 2017

HCL 33 din 11.05.2017 privind aprobarea inventarului masei impozabile pentru anul fiscal 2018

HCL  34 din 29.05.2017 privind stabilirea  suprafetelor de pajisti care vor face obiectul initieriiprocedurii de închiriere in conditiile OUG nr. 34/2013

HCL  35 din 29.05.2017 privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru  Primăria  comunei Berteștii de Jos, județul Brăila,  pentru anul 2018

HCL  36 din 28.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Bertestii de Jos pe lunile  iunie,  iulie si august,  anul 2017

HCL  37 din 28.06.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, pe  anul 2017

HCL  38 din 28.06.2017 privind actualizarea  Programului de achizitii publice pe anul 2017 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL  39 din 28.06.2017 privind aprobarea demararii procedurilor referitoare la inchirierea spatiilor în suprafață de 38,33 mp. din cladirea Sediului multifuncțional situat în satul Spiru Haret, str. Principală nr. 30, cvartal 39, parcelele 1388, 1389  pentru desfasurarea activitatii unui cabinet medical

HCL  40 din 28.06.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Berteștii de Jos, care să facă parte  din comisia de concurs, cu statut de observator, pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct la Școala Gimnazială Berteștii de Jos

HCL  41 din 28.06.2017 privind aprobarea   Planului de pregătire  în domeniul situațiilor de urgență  în anul 2017 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL  42 din 28.06.2017 privind aprobarea   Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) pentru comuna Berteștii de Jos, județul Brăila în anul 2017

HCL  43 din 28.06.2017 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor financiare, umane şi materiale destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017

HCL  44  din 28.06.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL  45  din 27.07.2017 privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 21 ÎNTRE DJ 212 ȘI LIMITA UAT BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

HCL  46  din 27.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, pe  anul 2017

HCL  47  din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primăriei comunei Berteștii de Jos, județul Brăilaconform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri pulice

HCL  48  din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primăriei comunei Berteștii de Jos, județul Brăilaconform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri pulice

HCL  49  din 27.07.2017 privind aprobarea necesităţii și oportunităţii proiectului de investiţii  „Dotarea cu utilaje pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență  al Comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

HCL  50  din 27.07.2017 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni :sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare pe trim. II,  anul 2017

HCL  51  din 30.08.2017  privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, pe  anul 201

HCL  52 din 30.08.2017  privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivului de investiții “MODERNIZARE DRUMURI RURALE ÎN COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

HCL  53  din 30.08.2017  aprobarea Organigramei si Statului de functii  al Primariei comunei  Bertestii de Jos, judetul Braila

HCL  54  din 30.08.2017 privind acordarea unui mandat special Primarului in calitate de reprezentant legal al Comunei Bertestii de Jos in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara”ECO DUNAREA”  Braila

HCL 55/28.09.2017  PRIVIND  ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL 56/28.09.2017 – RECTIFICARE BUGET LOCAL 2017

HCL 57/28.09.2017 – MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PRIVAT

HCL 58/31.10.2017 –  RECTIFICARE BUGET 2017

HCL 59/31.10.2017 –  AVIZARE LISTE DE INVESTITII PRIORITARE 2014 _

HCL 60/31.10.2017 –  APROBAREA CONTRIBUȚIEI DE 1% LA COFINANȚAREA ASISTENȚEI TEHNICE

HCL 61/31.10.2017 – APROBARE PROGRAM INTRETINERE DRUMURI PENTRU 2018 

HCL 62/31.10.2017 – APROBARE PROGRAM ACTIVITATI EDILITAR GOSPODARESTI PENTRU 2018

HCL 63/14.11.2017 –  APROBARE INDICATORI ECONOMICI MODERNIZARE SANTURI DC 23, STRADA SALCIEI SI STRADA PRINCIPALA, SAT GURA CALAMATUI.

HCL 64/29.11.2017 – RECTIFICARE BUGET 2017

HCL 65/29.11.2017 – PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR 2018

HCL 66/29.11.2017 – APROBAREA STRATEGIEI DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU ANUL 2018

HCL 67/29.11.2017 – APROBARE PROGRAM DE ACHIZITII PUBLICE 2018

HCL 68/ 9.11.2017 – APROBARE RAPORT DE EVALUARE C1 – Sediu multifuncțional sat Spiru Haret.

HCL 69 /9.11.2017 – Aprobare  Acord Furnizare

HCL 70/9.11.2017 – Aprobare  Act Aditional nr. 6 Bertestii de Jos

HCL 71/9.11.2017 –  Acordare mandat primar ADI ECO Dunarea

HCL 72 /11.12.2017 – ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL 73/11.12.2017 – PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR – CADOURI CRACIUN – 2017

HCL 74/20.12.2017 –  RECTIFICARE BUGET 2017

HCL 75/20.12.2017 – APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII

HCL 76/ 20.12.2017 – STABILIRE SALARII OUG 82 din 2017

HCL 77/20.12.2017 – APROBARE RETEA SCOLARA – 2018

 

HOTĂRÂRI ANUL 2018

HCL 1 – UTILIZAREA PARTIALA A EXCEDENTULUI ANUAL PENTRU ACOPERIREA TEMPORARA A GOLURILOR DE CASA

HCL 2 – APROBARE DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT – MODERNIZARE DRUMURI RURALE

HCL 5 – APROBARE INDICATORI ECONOMICI – CONSTRUIRE PIATA AGRO-ALIMENTARA.

HCL 6 – APROBARE INDICATORI ECONOMICI – MODERNIZARE DC 15.

HCL 7 – APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PE TRIM. IV 2017

HCL 8 – APROBARE PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI LG. 416

HCL 9 – APROBARE AMENAJAMENT PASTORAL

HCL 10 APROBARE BUGET LOCAL PE 2018

HCL 11 – APROBARE ASOCIERE COMUNA BERTESTII DE JOS CU JUD. BRAILA CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL GURA CALMATUI

HCL 12 – APROBARE PAAR

HCL 13 – CONSTITUIRE GRUP LOCAL DE LUCRU ROMI IHCL

14 – INFIINTARE COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

HCL 15 – AVIZARE MODIFICARE REGULAMENT SERVICIU ALIMENTARE CU APĂ

HCL 17 – APROBARE PLAN DE RESURSE FINANCIARE SITUATII DE URGENTA 2018

HCL 18 – APROBARE INDICATORI ECONOMICI – MODERNIZARE DC 15.

HCL 19 – APROBARE TAXEI ELIBERARE ATESTAT PRODUCATOR.

HCL 20 – APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PE TRIM. I 2018

HCL 21 – APROBARE CONTURI ANUALE DE EXECUTIE 2017

HCL 23 – INDICATORI TEHNICO ECONOMICI UTILAJ SVSU

HCL 24 ACTUALIZARE HCL 49 DIN 27 IULIE 2017 DOTARE CU UTILAJ SVSU

HCL 25 APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII

HCL 26 – DEMARARE PROCEDURA CUMPARARE IMOBIL

HCL 27 – INFIINTARE ASOCIATIE CLUB SPORTIV DUNAREA

HCL 29 PRIVIND REGULAMENTUL DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT

HCL 31 radiere debit S.C. GHENIS S.R.L. si stabilire debit Gheorghita I. Ionel

HCL 33 APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PE TRIM. I 2018

HCL 34 APROBARE DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT – MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 21

HCL 35 APROBARE DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT – MODERNIZARE DRUMURI RURALE

HCL 36 Act Aditional NR. 7 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apa si de canalizare nr. 670Bertestii de Jos

HCL 37 APROBARE COOPERARE CU CJ APLICATIE INFO. GIS

HCL 40 VALIDAREA DISPOZITIEI MODIFICARE BUGET LOCAL

HCL 43 INVENTARIERE ADID

HCL 44 INSUSIRE RAPORT DE EVALUARE IMOBIL TEREN SI CONSTRUCTIE BERTESTII DE JOS

HCL 45 RECTIFICARE BUGET 2018

HCL 46 – ATRIBIREA IN FOLOSINTA GRATUITA TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA STEREA ALIN FLORIN

HCL 47 PUNERE LA DISPOZITIE CU TITLU GRATUIT SUPRAFATA PENTRU SDEE MUNTENIA NORDdoc

HCL 48 APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI PE TRIM. III 2018

HCL 49 RADIERE DEBIT S.C. COSMENERGI S.R.L.

HCL 50 APROBARE ORGANIGRAMA SI STAT FUNCTII

HCL 51 COMPLETARE HCL 44 DIN 27.09.2018

HCL 53 APROBARE CHELTUIELI PENTRU ORGANIZAREA ACTIVITATI CRACIUN

HCL 54 ACORDARE MANDAT PRIMAR ADI ECO DUNAREA

HCL 55 RECTIFICARE BUGET 2018

HCL 56 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR 2019 –

HCL 57 APROBAREA STRATEGIEI DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU ANUL 2019

HCL 58 APROBARE PROGRAM DE ACHIZITII PUBLICE 2019

HCL 59 APROBARE PRELUNGIRE TERMEN DE VALABILITATE PUG

HCL 60 APROBARE PROGRAM INTRETINERE DRUMURI PENTRU 2019 doc

HCL 61 APROBARE PROGRAM ACTIVITATI EDILITAR GOSPODARESTI PENTRU 2019

HCL 62 MODIFICARE ART. 2 DIN HCL 38 din 21.08.2018 –